Chuyển đổi Ap Suat

PascanBarÁtmốtphe MilibarÁtmốtphe kỹ thuật TorrPound trên inch vuông

Để chuyển đổi Ap Suat

Áp suất được định nghĩa là kết quả của lực tác dụng trên một đơn vị diện tích, trong đó lực được tác dụng bởi một vật thể theo phương vuông góc với bề mặt. Áp suất có thể được đo bằng Pascan, pound trên inch vuông hoặc một số đơn vị khác. Để chuyển đổi trực tuyến, hãy dùng các công cụ chuyển đổi áp suất của chúng tôi khi bạn cần đổi từ một đơn vị sang đơn vị khác.